តើអ្នកធ្លាប់ឆ្ងល់ទេ? ហេតុអ្វីបានជាការរំលូតកូនមិនត្រូវបានពិភាក្សាដោយបើកចំហ?

Facebook