ហានិភ័យនៃជំងឺកាមរោគ និងការបង្ការ

តើអ្នកដឹងពីជំងឺកាមរោគកម្រិតណា? តោះមកមើលការពិត និងរៀនពីរបៀបការពារខ្លួនអ្នក និងមនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់អ្នក។

តើអ្នកកំពុងរង់ចាំចម្លើយរបស់អ្នកដែលបានសួរកាលពីលើកមុនមែនដែរឬទេ? ប្រសិនបើមែន នេះជាចម្លើយរបស់អ្នក។

ព័ត៌មានដែលបានផ្តល់នៅក្នុងគេហទំព័រនេះគឺអាចធ្វើទៅបានដោយជំនួយសប្បុរសរបស់ប្រជាជនអាមេរិក តាមរយៈទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ (USAID)។ ខ្លឹមសារគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អង្គការអន្តរជាតិបំរើសុខភាពប្រជាជន ហើយមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់ USAID ឬ រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកទេ។

Facebook