តើគួរធ្វើយ៉ាងណា ប្រសិនបើអ្នកគិតថាអ្នកឆ្លងកាមរោគ?

Facebook