តើការជក់បារីពីម្តាយបង្កហានិភ័យដល់ទារកអ្វីខ្លះ?

Facebook